Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Fredsmedlingsgruppen Friends of Mediation samlades i Helsingfors - Finlands ambassad, Brasília : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS AMBASSAD, Brasília
FINLANDS KONSULAT, São Paulo


Tel. +55-61-3443 7151
E-post: consular.bra@formin.fi, sanomat.bra@formin.fi
Português | Suomi | Svenska |  | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 1.2.2013

Fredsmedlingsgruppen Friends of Mediation samlades i Helsingfors

Fredsmedlingsgruppens företrädare för huvudstäderna samlades för ett två dagar långt möte på Ständerhuset i Helsingfors den 17–18 januari. Inalles 32 medlemsländer och organisationer för gruppen hade anlänt till Helsingfors för att dela med sig erfarenheter och dryfta gruppens framtida utmaningar.

I sitt öppningstal betonade utrikesminister Tuomioja den betydelse gruppens företrädare i huvudstäderna har. Bild: Eero KuosmanenI sitt öppningstal betonade utrikesminister Tuomioja den betydelse gruppens företrädare i huvudstäderna har. Bild: Eero Kuosmanen

Fredsmedlingsgruppen Friends of Mediation, som inrättades 2010 på initiativ av Finlands och Turkiets utrikesministrar, har under de drygt två år som den funnits lyckats stärka fredsmedlingens ställning i FN. Den resolution om fredsmedling som uppnåddes på initiativ av gruppen har stärkt den normativa grunden för fredsmedling.

Fredsmedlingsgruppen hade dessutom en viktig roll när FN:s generalsekreterares riktlinjer för fredsmedling utarbetades. Det växande intresse som visats för gruppens arbete är också ett tecken på dess framgång. I gruppen ingår för tillfället 34 stater, FN och de regionala organisationerna Afrikanska unionen (AU), Arabförbundet, Organisationen för stater i sydöstra Asien (ASEAN), OSSE, EU, Amerikanska staternas organisation (OAS), och Islamiska konferensorganisationen (OIC). Dessutom har flera länder visat intresse för att ansluta sig till gruppen. Gruppen arbetar i huvudsak i New York, och nu håller även huvudstadsnätverket på att aktiveras.

Mötet i Helsingfors var det andra mötet för huvudstadsnätverket. Till aktuella teman hörde bl.a. stärkningen av kvinnornas roll i fredsprocesser, vikten av utbildning samt förhållandet mellan fred och rättvisa. Man efterlyste normativt arbete bl.a. när det gäller de religiösa och traditionella ledarnas roll och den s.k traditionella rättsskipningen. För att stärka kvinnornas roll i praktiken måste medlemsländerna föreslå kvinnliga kandidater t.ex. till uppgiften som generalsekreterarens särskilda sändebud.

Mycket diskussion fördes också om fredsmedlingens roll i förebyggandet av konflikter. Fredsmedling handlar inte endast om att få konfliktparterna till samma förhandlingsbord utan i bästa fall om att man kan förhindra att våldsamheter bryter ut. Vid diskussionerna kom det fram att utöver informationsutbyte skulle fredsmedlingsgruppen ha potential att ytterliga fördjupa kompetensen om fredsmedling och att förmedla information också utanför gruppen.

I sitt öppningstal betonade utrikesminister Tuomioja den betydelse gruppens företrädare i huvudstäderna har. När det gäller utvecklandet av fredsmedlingsarbetet både på nationell och regional nivå betonade mötet den roll som gruppens företrädare i huvudstäderna har. Särskilt de nyaste medlemmar i gruppen ansåg sig få idéer att förverkliga i sina egna utrikesministerier. Att nationella handlingsprogram för fredsmedling utarbetas enligt Finlands exempel var något som fick understöd i gruppen.

Mötesordförande enhetschef Katri Viinikka från utrikesministeriet och vice avdelningschef Levent Gümrükcü från Turkiets utrikesministerium betonade att vid sidan av gruppens egen verksamhet är också medlemsländernas och medlemsorganisationernas egen aktivitet viktig.

De regionala organisationernas ställning i lösningen av konflikter och vid fredsprocesser var ett av mötets viktigaste teman. De regionala organisationerna befinner sig närmare konflikterna och känner konflikternas parter och kontexten väl. Därför är det ofta lättare för dem att stödja fredsprocessen och medla mellan parterna. Mötesdeltagarna från de olika regionala organisationerna redogjorde för sin egen verksamhet inom fredsmedling under den senaste tiden och berättade om sin verksamhet.

De regionala organisationerna tackade dessutom enheten för fredsmedling vid FN:s politiska avdelning (Mediation Support Unit, MSU) för dess stöd. För att engagera organisationernas medlemsländer i ännu högre grad ansåg man det viktigt att gruppen aktivt presenterar sin verksamhet vid de regionala organisationernas egna möten.

Under det två dagar långa mötet hölls utöver fredsmedlingsgruppens egna diskussioner även anföranden av Crisis Management Initiative (CMI) och Kyrkans Utlandshjälp. CMI:s verksamhetsledare Tuija Talvitie redogjorde för icke-statliga aktörers betydelse i fredsprocesser och berättade närmare om CMI:s åtgärder ute på fältet. En paneldiskussion om de religiösa och traditionella ledarnas roll som fredsmedlare fördes under ledning av verksamhetsledare Antti Pentikäinen från Kyrkans Utlandshjälp.

Religiösa ledare har en stor roll i fredsmedling, men tidigare har man inte kunnat utnyttja detta i den internationella verksamheten. I paneldiskussionen deltog flera viktiga lokala aktörer, bland annat från Myanmar och Somalia, som gav konkreta exempel på sitt arbete som medlare vid konflikter. Somalierna Sultan Abdisalam, direktör för fredscentret på Afrikas horn samt Halima Ismail Ibrahim, som aktivt arbetar för främjandet av kvinnornas rättigheter, berättade att arbetet tidvis har varit direkt farligt. Under den senaste tiden har det dock gjorts stora framsteg i samarbetet mellan klanerna i Somalia..

Deltagarna i panelen för religiösa och traditionella ledare. Bild: Kyrkans UtlandshjälpDeltagarna i panelen för religiösa och traditionella ledare. Bild: Kyrkans Utlandshjälp

Mötets entusiastiska atmosfär visade klart att det finns stor efterfrågan på fredsmedling. Trots att fredsmedlingsgruppen fått mycket till stånd återstår det mycket att göra, och gruppen har en stor roll när det gäller att utveckla fredsmedling internationellt. Fredsmedlingsgruppen som leds av Finland och Turkiet är ett exempel på landsgruppsöverskridande samarbete, som är viktigt i FN.

Inalles 32 medlemsländer och organisationer för gruppen hade anlänt till Helsingfors för att dela med sig erfarenheter och dryfta gruppens framtida utmaningar. Bild: Katariina MustasiltaInalles 32 medlemsländer och organisationer för gruppen hade anlänt till Helsingfors för att dela med sig erfarenheter och dryfta gruppens framtida utmaningar. Bild: Katariina Mustasilta
Skriv ut

Uppdaterat 1.2.2013


© Finlands ambassad, Brasília | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter